Közhasznú jelentés 2012

  

ISKOLAKULTÚRÁÉRT – ESÉLYTEREMTÉSÉRT

EGYESÜLET 

 

2012. évi

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr, 2013. május 27.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

elnök

 

 

 


 

 

EGYESÜLETI ADATOK

 

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat száma:

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság. Pk.T.KH.62.942/2004/29.

végzés jogerőre emelése: 2012. január 18.

Adószám: 18981393-1-08

Bankszámla szám: 58600300 – 11126593

Pénzintézet neve: DUNA Takarékbank, Győr

Székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 15.

Honlapunk: www.iskola-esely.hu

 

 

 1. 1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelt folytat. A mérleg főösszege 29.000 Ft, a saját tőke 29.000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll. Egyesületünk személyi jellegű ráfordításai (100 e Ft) a 2012-es évben elérik az összes ráfordítás (245 e Ft) egynegyedét.

 

 1. 2.       BEVÉTELEK

Győr Város Önkormányzata civil szervezetek számára kiírt működési pályázatán nyertünk 100.000Ft-ot, éves tagdíj, 19.000, egyéb bevétel 232.000 Ft.

 

 1. 3.       ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK

Irodaszer vásárlás 1.000 Ft volt, megbízási díjak 100.000Ft volt, telefonszámla 238.000 Ft volt, banki kezelési- és postaköltségek 6000 Ft volt.

 

 1. 4.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az egyesület törekszik arra, hogy minden pénzalapot és eszközt a közhasznú tevékenységeire fordítsa.

 

 1. 5.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A tárgyévben cél szerinti juttatásban nem részesültünk.

 

 1. 6.       TÁMOGATÁSOK

Az egyesületünk 2012-ben anyagi támogatást nem nyújtott.

 

 1. 7.       A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

2012-ben az egyesület vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek.

 

 1. 8.       A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk 2004 óta működik. 2011. november 11-i közgyűlési határozattal 2012. januári bírósági végzéssel közhasznú szervezet vagyunk.

Célunk az óvodai-iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése és támogatása, a hátrányos helyzetű emberek – különösen a roma fiatalok – munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása.

Szervezetünknek 19 tagja van, akik önálló személyek, felkészült, több-évtizedes fejlesztési, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Szakmai tudásukkal, gyakorlatban szerzett tapasztalataikkal, kipróbált és bevált programjaikkal segíthetjük az iskolákat a társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásra, az iskola oktató-nevelő tevékenységének megújítására, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődésére. Munkatársaink közül többen óvodai, általános és középiskolai vezetői gyakorlattal rendelkeznek. Pontosan ismerik az iskolák problémáit, lehetőségeit. Új célcsoporttal – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal – való foglalkozásra készültünk fel az év során.

A szemléletünk középpontjában az áll, hogy a fiatalok tudjanak és akarjanak tanulni, ezért a tanuláshoz való viszonyukat, a tanulási képességeiket kell kialakítani, fenntartani. Munkánkat a Minőségbiztosítási Kézikönyvünk folyamatszabályozásai alapján végezzük.

2012-ben 12 fő önkéntes vett részt a programjaink megvalósításában.

 

A szervezetünk működése:

2012-ben működtettük az irodánkat, és az irodánkban levő eszközöket (5 számítógép, 2 db nyomtató, fénymásoló, projektor, fényképezőgép), biztosítottuk javításukat, fenntartásukat. A működéshez, a programokhoz, a kiadványokhoz biztosítottuk a szükséges irodaszert, a telefon- és Internet-szolgáltatást. A 2012. évben szinte feléltük a tartalékainkat. Az iroda bérlete és a rezsiköltsége (villany, víz, takarítás) nem kerül pénzbe, támogatásként kapjuk.

 

A társaság számvitelével kapcsolatos fontosabb információk

Az Egyesület a tárgyévben egyszeres könyvvitelt végez, mely alapján egyszerűsített beszámolót készít. A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. Az Egyesület a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris leírási módszerrel, a várható élettartam és a társasági adóról szóló törvény előírásai figyelembe vételével állapítja meg. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül megállapításra. A 100.000,- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Az Egyesület az éves beszámolóját 2012-től honlapján megjeleníti, a nyilvánosság számára közzéteszi.

 

Működtetett szolgáltatások: 2012. augusztusban 3 hétig működtettük a Tanodai klubfoglalkozásokat, valamint a Magatartáskultúra, a Mi világunk önismereti- és a Pályaorientációs programunkat, valamint a Javítóvizsgára való felkészítést. Győr város önkormányzata által kiírt pályázat támogatásával tudtuk a tanodai programunkat finanszírozni. A győri pályázat keretében a Fekete István Általános Iskolában 24 javítóvizsgára készülő 10-15 éves, felső tagozatos tanuló felkészítését végeztük eredményesen. A 24 tanuló 72 tantárgyból bukott, a javítóvizsgán 72%-ban végeztek eredményesen. Az 1-2 tantárgyból bukottak közül 90%, a 3 tantárgyból vizsgázók 75%, a 4-és több tantárgyból vizsgázók 50 %-ban vizsgáztak eredményesen. A program keretében 2 fő programszervezőnek munkadíjat biztosítottunk, 5 fő pedig önkéntesként vett részt a tanulói fejlesztő munkában, 15 nap napi 5 órában.

2012-ben 2 db TÁMOP-os pályázaton dolgoztunk, és mindkettőt be is adtuk. Mindkettő értékelése támogatásra méltónak ítélte, de csak egyikkel (tanoda-program) nyertük el a pénztámogatást, a másik programunk támogatása várólistára került.

Pályázatot nyújtottunk be májusban a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 kiírásra A bűnelkövetés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése

Veszélyeztetett fiatalok támogatására. A programra márciustól május 17-ig készültünk, beadtuk az új kitöltő-programon. 2013. februárban kaptunk választ, hogy a programunk mind szakmailag, mind pénzügyileg megfelelt, támogatásra méltó, 77 pontot értünk el, de nem jutott a támogatásból. Várólistán vagyunk.

Augusztustól szeptember végéig dolgoztunk, majd október 18-ig a TÁMOP 3.3.9.A-12/2. Tanoda-pályázatra nyújtottunk be programot, amelyet szintén támogatásra méltónak találtak, napjainkban írjuk alá a szerződést. A programon 2013-ban 30 millió forintot nyertünk.

Ezekkel a pályázatokkal sokat foglalkoztunk, ennek keretében új kapcsolatokat alakítottunk ki.

A veszélyeztetett fiatalok támogatására a Pártfogói Felügyelettel, Megyei Gyermekvédelmi Központtal, Győr Városi Rendőrkapitánysággal, Adyvárosban az oktatási főigazgatósággal, Pálffy Szakképző Iskolával, Győr Város Önkormányzatával kötöttünk megállapodást.

A Tanoda-Klub projekt előkészítésében további partnerekkel kötöttünk szerződést, így ebben a projektben 10 partnerrel dolgozunk együtt.

A két pályázat szakmai és pénzügyi előkészítésében 7 fő önkéntes vett részt.

 

Együttműködések:

Kapcsolatainkat fenntartottuk az alábbi szervezetekkel, intézményekkel:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, valamint a Fekete István Általános Iskolával együttműködtünk két közös TÁMOP pályázat elkészítésében.

Régiónkban Győr, Vas megyékből, Veszprém, Komárom megyékből és Budapestről együttműködő iskolákkal, a Mobilitás NYD. Regionális Szolgáltató Győri Irodával.

 

Kapcsolatainkat széles körben bővítettük:

 1. 1.      Civil Szolgáltató Központtal Győrben,
 2. 2.      Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Humánpolitikai Főosztállyal,
 3. 3.      Megyei Gyermekvédelmi Központtal,
 4. 4.      Pártfogói Felügyelettel,
 5. 5.      Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Kar Pedagógia Intézetének 4 tanszékével,
 6. 6.      Adyváros, Gyárváros és Szabadhegy 5 oktatási intézményével,
 7. 7.      Pálffy Kereskedelmi és a Gábor László Építőipari Szakképző Iskolával,
 8. 8.      Eötvös József Szakképző Iskolával,
 9. 9.      Roma Kisebbségi Önkormányzattal,
 10. 10.   Megyei Könyvtárral,
 11. 11.   Győr Város rendőrkapitányságával.

 

A szervezet emberi erőforrásainak fejlesztése:

Egyesületünk 2012. január 18-án vált közhasznúvá, felkészültünk az átalakulásra. Részt vettünk a győri UnitedWay Kisalföld Alapítvány, a Civil Szolgáltató Központ és Győr város tájékoztatóin.

Az új célcsoporttal, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal, a bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúakkal való foglalkozásra, fejlesztésükre szakirodalomból, jogszabályokból készültünk fel.

A TÁMOP pályázatokra alapos helyzetelemzést készítettünk kérdőívekkel, széles körű felmérésekkel, statisztikai összesítéssel, jelentéssel. A felmérésre szakmai stratégiát készítettünk Adyváros halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak oktatási fejlesztésére, és a bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal való fejlesztő foglalkoztatásra. 7 fő önkéntes vett részt e programok elkészítésében.

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

 

                                                                                                                                         ………………………………..

                                                                                                                                                       elnök

 

 

 

                                                                                                                             Fordulónap: 2012.12.31.

 

Egyszerűsített mérleg

 

 

                                                                                                                                          adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök

 

 

 

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök

177

-156

29

I.

Készletek

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

177

-156

29

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

Eszközök összesen

177

-156

29

   

 

 

 

D. Saját tőke

177

-156

29

I.

Induló tőke

218

21

II.

Tőkeváltozás

-41

-156

8

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

VI.

Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből
E. Céltartalékok

 

 

 

F. Kötelezettségek

 

 

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

Források összesen

177

-156

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.                                                      ………………………………..

elnök

 

 

 

 

                                                                                                                             Fordulónap: 2012.12.31.

 

Közhasznú eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

871

 

351

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a.

alapítótól

b.

központi költségvetéstől

c.

helyi önkormányzattól

d.

egyéb

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

566

100

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevételek

17

19

5.

Egyéb bevételek

287

232

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

1

7.

Rendkívüli bevételek

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

1.

Árbevételek

2.

Egyéb bevételek

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

4.

Rendkívüli bevételek
C. Összes bevétel

 

 

 

D. Közhasznú tevékenység költségei

1926

156

245

1.

Anyagjellegű ráfordítások

233

1

2.

Személyi jellegű ráfordítások

100

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

1690

156

138

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

3

6

6.

Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység költségei

 

 

 

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke
F. Összes tevékenység költségei (D+E)

1926

 

245

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

 

 

 

H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-1055

-156

108

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

100

       1. Bérköltségek
             a. megbízási díjak

55

             b. tiszteletdíjak
       2. Személyi jellegű egyéb költségek
       3. Személyi jellegű költségek közterhei

45

B. Nyújtott támogatások

 

 

 

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                              ………………………………..

                                                                                                                 elnök

                                                                                                                    

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2012. év

 

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Összesen:

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                                                                                         ……………………………………

                                                                                                                                                                                elnök

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2012. év

 

 

 

 

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

218

21

-1038

-197

Tőkeváltozás

-197

8

246

205

Lekötött tartalék

0

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

0

Tárgyévi eredmény

0

0

0

0

   Közhasznú tevékenység

0

0

0

0

   Vállalkozási tevékenység

0

0

0

0

   Egyéb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                              …………………………………………

                                                                                                                     elnök

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2012. év

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
   Pénzbeli juttatások összesen
   – ebből adóköteles
   – ebből adómentes
   Természetbeni juttatások összesen
   – ebből adóköteles
   – ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

0

0

0

0

Egyéb célszerinti, de nem közh. tev. ker. nyújtott
   Pénzbeli juttatások
   Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                                                                                         …………………………………….

                                                                                                                                                                                elnök

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2012. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől  

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalap

0

0

0

0

Helyi önkormányzat és szervei

200000

100000

50

100000

Kisebbségi települési önkormányzat

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

0

0

0

0

Magánszemélyektől

0

0

0

0

Egyéni vállalkozóktól

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

0

0

0

0

Jogi személyiség nélküli társaságtól

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

0

0

0

0

SZJA 1%-a (NAV)

0

0

0

0

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

0

0

0

0

Egyéb

366000

0

-366

-366000

ÖSSZESEN:  

566000

0

0

0

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 elnök

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2012. év

 

 

 

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

   Szja mentes

0

0

0,00

0

   Szja köteles

0

0

0,00

0

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0,00

0

Költségtérítések

0

0

0,00

0

Adott kölcsönök összege

0

0

0,00

0

   Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

ÖSSZESEN:

0

0

0,00

0

 

 

 

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                                                                                         ………………………………..

                                                                                                                                                                     elnök

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete

 

KIMUTATÁS

az egyesületi tagokról

2012. év

 

név

tagsági azonosító

1

Dr. Szakácsné Foki Katalin 9022 Győr, Batthyány tér 15.

2

Dr. Csetényi Istvánné 9012 Győr, Új Élet u. 25/A

3

Kaszás Lászlóné 9024 Győr, Illyés Gy.u.3.

4

Ferenci Róbert 9085 Pázmándfalu, Fő. u. 9.

5

Nagyné Samodai Zsuzsanna Rábacsécsény, Sibrik. u. 11.

6

Molnár Zsoltné 9011 Győr, Kard u. 16.

7

Haász Mária 8200 Veszprém, Haszkovó u. 75.

8

Németh Péter 9024 Győr, Lomnic u.18.

9

Várhelyiné dr. Tóth Katalin 9012 Győr, Mandula u. 3.

10

Apró Norbert 9023 Győr, Ifjúság krt. 73.

11

Auerné Kovács Rozália 9028 Győr, Szabadi u. 12.

12

Csukásné Paulovics Éva 9024 Győr, Kormos I. u. 12.

13

Rigóné Szabó Ágnes 9025 Győr, Radnóti M. u. 35.A

14

Fekti Balázs 2000 Szentendre, Cseresznyés u. 75.

15

Fektiné Palásti Lívia 2000 Szentendre, Cseresznyés u. 75

16

Dr. Szakács Lajos 9022 Győr, Batthyány tér 15.

17

Takácsné Bakó Róza 9028 Győr, Szőnyi M. u.4.

18

Sinkó Lászlóné 9028 Győr, Erfurt u. 4.

19

Király Henriette 9023 Győr, Kodály Z. u. 6.

 

 

Kelt: Győr, 2013. május 27.

                                                                                              ………………………………..                                                                                                                    elnök

 

 

 

 

 

Az archívumban